AVW

Algemene voorwaarden Sterngucker

Alle boekingen bij Sterngucker worden afgehandeld door Top-Chalets. Op alle boekingen van Sterngucker zijn de Algemene voorwaarden van Top-Chalets van toepassing:

Artikel 1. Definities
In deze Algemene voorwaarden van Top-Chalets V.O.F. (hierna Top-Chalets) gevestigd aan de 1e Tochtweg 28a, 2931LP Nieuwerkerk aan den IJssel KvK 24421336, wordt verstaan onder:

Accommodatie Een vakantiewoning welke door eigenaren voor de verhuur worden aangeboden via de website van Top-Chalets.
Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Top-Chalets.
Boeking Een overeenkomst tussen Huurder en Top-Chalets voor de huur van een Accommodatie. De overeenkomst komt tot stand op het moment van het maken van een Boeking door de Huurder en acceptatie van deze Boeking door Top-Chalets.
Dienst(en) De door Top-Chalets aan Huurder te leveren en geleverde diensten bestaande uit het faciliteren van de huur van een Accommodatie.
Huurder De Partij die de Diensten afneemt van Top-Chalets.
Hoofdsom De hoofdsom bestaat uit de huursom en alle verplichte kosten zoals omschreven in artikel 7.3.
Top-Chalets De leverancier van de Dienst en wederpartij van Huurder.
Partijen Huurder en Top-Chalets gezamenlijk.
Partij Huurder of Top-Chalets afzonderlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Boekingen gedaan door de Huurder.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden, onder welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Als enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.4 In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene voorwaarden en het bepaalde op de website of andere beschikbare informatie, prevaleert het bepaalde in de Algemene voorwaarden.
2.5 Wijzigingen van en aanvullingen op de Algemene voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. De wijziging en/of aanvulling geldt slechts voor de betreffende Boeking.
2.6. De door Top-Chalets geleverde Diensten betreffen enkel de tijdelijke verhuur van vakantiewoningen voor recreatieve doeleinden. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat geen sprake is van (ver)huur van woonruimte of bedrijfsruimte, en Huurder zal de Accommodatie dan ook niet voor dergelijke doeleinden gebruiken.

Artikel 3. De Boeking en betaling
3.1 De Boeking komt tot stand nadat de Huurder het boekingsformulier op de website van Top-Chalets heeft ingevuld en ingezonden, danwel telefonisch of per e-mail een aanvraag heeft gedaan en Top-Chalets deze Boeking heeft bevestigd en geaccepteerd.
3.2 De Huurder zal Boekingen maken ten behoeve van zijn eigen verblijf in de Accommodatie. Indien Huurder namens of ten behoeve van een derde een Boeking plaatst, is Huurder verantwoordelijk voor het verkrijgen van de correcte machtiging en/of toestemming van deze derde. De derde en de Huurder blijven hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen welke voortvloeien uit de Boeking.
3.3 Huurder zorgt ervoor dat alle informatie om de Boeking te doen, correct en volledig is ingevuld. Indien enige gegevens niet juist of niet volledig blijken te zijn, neemt Huurder zo snel mogelijk contact op met Top-Chalets.
3.4 Na ontvangst van het boekingsformulier danwel de aanvraag controleert Top-Chalets de beschikbaarheid van de Accommodatie. Indien het boekingsformulier danwel de aanvraag akkoord bevonden is wordt de Boeking schriftelijk bevestigd, waarbij e-mail ook wordt gezien als schriftelijk. Binnen 14 dagen na de bevestigingsdatum dient de Huurder een aanbetaling van 50 % van de Hoofdsom aan Top-Chalets te voldoen.
3.5 Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode aan Top-Chalets te zijn voldaan.
3.6 Indien er 6 weken of minder tussen de Boeking en de huurperiode zit, dient de Huurder de gehele Hoofdsom ineens te voldoen aan Top-Chalets binnen 5 dagen na de bevestigingsdatum of zoveel eerder indien noodzakelijk is om de Hoofdsom voor aanvang van de huurperiode te voldoen.
3.7 Wanneer de Huurder de betalingen niet, niet volledig of niet tijdig voldoet, is de Huurder direct in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Top-Chalets mag in dit geval de overeenkomst ontbinden en de Boeking als geannuleerd beschouwen. Top Chalets is te allen tijde gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen, danwel te verrekenen met een eventuele aanbetaling.
3.8 Wanneer ontbinding van de overeenkomst om welke reden dan ook niet is toegestaan, danwel niet mogelijk is, mag Top-Chalets de uitvoering van haar Diensten opschorten tot de Huurder aan alle verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 4. Levering & Accommodatie
4.1 De Huurder is zich ervan bewust dat Top-Chalets niet de eigenaar is van de Accommodatie maar enkel bemiddelt voor de verhuur van de Accommodaties.
4.2 Top-Chalets is niet verantwoordelijk voor de foto’s, omschrijving en informatie over de Accommodatie. Huurder kan zich niet beroepen op dwaling indien de Accommodatie afwijkt van hetgeen omschreven of anderszins weergegeven.
4.3 Top-Chalets zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de redelijke eisen van goed vakmanschap in acht nemen.
4.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Boeking dit vereist, heeft Top-Chalets het recht om een deel of het geheel van de overeengekomen Diensten te laten verrichten door derden.

Artikel 5. Gedragingen van Huurder
5.1 Huurder zal zich in de Accommodatie gedragen zoals van hem mag worden verwacht en niet met meer mensen in de Accommodatie verblijven dan waarvoor deze is bedoeld. Huurder zal zich in ieder geval houden aan het huisreglement van de Accommodatie. Het huisreglement zal in ieder geval inhouden dat roken, frituren en huisdieren niet zijn toegestaan in de Accommodatie. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de Accommodatie zoals in deze Algemene voorwaarden of het huisreglement omschreven, kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.
5.2 Huurder zal enkel parkeren op de parkeerplaats(en) welke bij de Accommodatie behoren. Indien Huurder meerdere parkeerplaatsen tot zijn beschikking heeft, maar deze parkeerplaatsen tijdens zijn verblijf niet gebruikt, heeft Huurder geen recht op restitutie. Top-Chalets behoudt zich in dit geval het recht voor de ongebruikte parkeerplaatsen toe te wijzigen aan een andere huurder.
5.3 Skischoenen mogen niet in de Accommodaties worden gedragen, maar dienen te worden geplaatst in de daartoe bestemde ruimte in de Accommodatie voor de opslag of het drogen van skischoenen.
5.4 Huurders dienen zelf al het afval, zoals flessen, papier en restafval gescheiden af te voeren. De keuken, inclusief eventuele vaatwasser en oven, dient schoon te worden achtergelaten bij het uitchecken uit de Accommodatie.

Artikel 6. Huurperiode
6.1 De huurperiode zal worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden en data voor de huurperiode zijn definitief. Top-Chalets kan enkel binnen redelijke grenzen afwijken van de huurperiode en enkel indien handhaving van de huurperiode redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.
6.2 De huurperiode begint op zaterdag vanaf 16.00 uur en eindigt op de daaropvolgende week zaterdag 10.00 uur tenzij anders aangegeven.
6.3 De Huurder kan geen aanspraak maken op de Accommodatie buiten de aangegeven huurperiode en bijbehorende tijdstippen.
6.4. Indien Huurder, in strijd met dit artikel, de Accommodatie bezet houdt buiten de huurperiode, is Top-Chalets gerechtigd de Huurder uit de Accommodatie te (laten) verwijderen danwel de Huurder de toegang te verhinderen. Enige kosten gemaakt in dit verband zullen op Huurder worden verhaald.

Artikel 7. Prijzen, belastingen, toeslagen op basis van een bezetting van 2 personen:
7.1 Alle huurprijzen zijn in Euro, inclusief BTW en per week.
7.2 De verhuurprijzen van de accommodaties worden weergegeven op basis van een bezetting van 2 personen. Volgende is inbegrepen:
a) Gas, water en licht.
b) Huur bedlinnen incl. opbedservice en handdoeken (2stuk) voor 2 personen.
c) Eindschoonmaak, de tarieven zijn als volgt:
2-4 Personen € 75,-
5-7 Personen € 95,-
8-10 Personen € 120,-
8-10* Personen € 120,-
10-12 Personen € 140,-
d) Reserveringskosten, € 35,-;
e) Verblijfsbelasting/toeristenbelasting voor 2 personen.
7.3 Kosten voor overige personen.
a. Verblijfsbelasting/toeristenbelasting voor overige personen.
De tarieven zijn als volgt:
Zomertarieven:
Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar € 3,- per dag
Wintertarieven:
Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar € 2,50 per dag
Kinderen tot en met 14 jaar € 1,- per dag
b. Huur bedlinnen incl. opbedservice en handdoeken (2stuk) € 21,50 per set
c. Extra handdoeken: € 2,50 per stuk (optioneel);
Top-Chalets brengt deze kosten vooraf bij de Huurder in rekening en deze zijn verplicht.
7.4 Indien de Accommodatie een borg verlangd, zal Huurder deze borg vooraf en uiterlijk bij de laatste aanbetaling moeten voldoen.
7.5 De borg wordt binnen één week na vertrek uit de Accommodatie teruggestort op het door de Huurder aangegeven rekeningnummer mits geen gebreken of schade is ontstaan tijdens het verblijf in de Accommodatie.
7.6 Eventuele mankementen in de Accommodatie dienen direct bij aankomst te worden gemeld aan Top-Chalets.

Artikel 8. Annuleringen, ontbinding en wijzigingen
8.1 Indien de Huurder een geaccepteerde Boeking annuleert, is Huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode, 50% van de totale Hoofdsom.
b) bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode, 100% van de totale Hoofdsom.
c) Bij voortijdige vertrek uit de Accommodatie blijft de Huurder de totale Hoofdsom verschuldigd en heeft hij geen recht op restitutie.
8.2. Bij annulering heeft Huurder geen recht op restitutie van de verplichte kosten zoals omschreven in artikel 7.3 sub b en c. Indien de annulering minimaal 7 dagen voor de huurperiode is gedaan, heb je recht op (gedeeltelijke) restitutie van de verplichte kosten zoals genoemd in 7.3 sub a en sub d.
8.3 Deelannulering, waarbij minder Huurders in de Accommodatie zullen verblijven dan doorgegeven, is niet mogelijk. De Accommodatie wordt per huurperiode verhuurd ongeacht het aantal personen welke in de Accommodatie verblijven. Huurder kan recht hebben op restitutie van verplichte kosten zoals is omschreven in artikel 8.2.
8.4 Huurder kan zijn Boeking overdragen aan een andere persoon mits hij dit tijdig schriftelijk doorgeeft aan Top-Chalets. Partijen zullen dan gezamenlijk afspraken maken hoe de overdracht wordt afgehandeld.
8.5 De persoon waaraan de Boeking wordt overgedragen, dient zich compleet en zonder uitzondering te conformeren aan de voorwaarden verbonden aan de Boeking. De Huurder en de persoon aan wie de Boeking wordt overgedragen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen verbonden aan de Boeking.
8.6 Top-Chalets heeft het recht de Boeking (c.q. overeenkomst) op te zeggen of te ontbinden wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden in ieder geval verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Top-Chalets aan de Boeking in redelijkheid niet kan worden gevergd danwel wanneer er sprake is van overmacht.
8.7 Huurder zal zijn annulering altijd schriftelijk kenbaar maken.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Voor zover bij wet is toegestaan, is Top-Chalets niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Huurder of voor derden is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Top-Chalets. Aansprakelijkheid van Top-Chalets voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.2 Indien Top-Chalets toch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
9.3 Top-Chalets is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor:
a) Diefstal, verlies of schade, in welke vorm ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een van de Accommodaties.
b) Het niet juist werken of niet werken van technische apparatuur in de Accommodaties.
c) Foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
d) Onjuistheden (fouten of vergissingen) in de brochure, webpagina, of andere kennisgevingen.
9.4 Huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en of schade aan de Accommodatie en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de Huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de Huurder in de Accommodatie bevinden. Huurder zal in verband met dergelijk verlies of schade Top-Chalets vrijwaren van enige aanspraken van de eigenaren of andere derden.
9.5 In geval van een conflict inzake de oorzaak of de hoogte van een verlies of schade zoals omschreven in artikel 9.4. is Top-Chalets gerechtigd een schaderapport te (laten) opstellen, welke leidend zal zijn bij het vaststellen van de oorzaak en hoogte van het verlies of de schade.

Artikel 10. Klachten
10.1 Klachten tijdens het verblijf dienen uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk bij Top-Chalets te worden ingediend, zodat Top-Chalets passende maatregelen kan nemen. Wanneer een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dient de Huurder dit uiterlijk binnen twee weken na het verblijf aan Top Chalets te melden. De klacht zal dan opnieuw worden beoordeeld.
10.2 Wanneer de Huurder zich niet houdt aan de termijnen zoals omschreven in dit artikel, is Top-Chalets niet verplicht de klacht in behandeling te nemen.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Top-Chalets kan een beroep doen op overmacht, zijnde een niet-toerekenbare tekortkoming, waardoor Top-Chalets niet aan haar verplichtingen jegens Huurder kan voldoen. Alle verplichtingen van Top-Chalets worden opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval wel verstaan; storm, overstromingen, extreme weersomstandigheden, brand, stakingen, terrorisme, of een negatief reisadvies.
11.3 In geval van overmacht zullen Partijen binnen een redelijke termijn nieuwe afspraken maken over de levering of annulering van de Dienst.

Artikel 12. Toepasselijk recht
12.1 Op de Boeking en deze Algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden.
12.3 Indien een geschil ontstaat tussen Partijen zullen zij zich redelijkerwijs inspannen om gezamenlijk het geschil op te lossen. Indien Partijen niet tot een oplossing komen zullen zij het geschil voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Den Haag.